INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM K PŘIJÍMAJÍCÍMU ŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VZDĚ

Zpět na seznam aktualit

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM K PŘIJÍMAJÍCÍMU ŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2017/2018
§ 34 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
Základní školy
§ 36 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termín a místo zápisu stanoví ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
§ 37 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.