20. 6. Květa

Zítra: Alois
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Hygienické podmínky provozu Základní školy

Hygienické podmínky provozu Základní školyHygienické podmínky a obecné informace k provozu základní školy

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se první den nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Při vstupu do budovy školy a školní jídelny žáci používají dezinfekci, následně si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

Nošení roušek se bude vázat na stupeň epidemiologického ohrožení tzv. semaforu, který bude zveřejňován vždy v pátek pro následující týden. Následně budou pokyny zveřejněny na webu školy.

Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, skupinách či kurzech.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy. Doporučuje se, aby byl omezen či úplně zakázán pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy.

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty všech účastníků vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla, e-maily).

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekce rukou, úklid a dezinfekci všech prostor, dodržování základních hygienických pravidel, zamezení vstupu do budovy nemocným osobám atp.

První den školy seznámí všechny žáky a zaměstnance školy s hygienickými pravidly.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí žáka ze školy. Pokud to není možné, postupuje se dle následujícího bodu
  • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka, opustí v nejkratším čase budovu školy.
  • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem žáka.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako je rýma a kašel, které jsou projevem alergického či chronického onemocnění, je nutné tuto skutečnost potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost.

 

V Nošovicích, dne 26.8.2020

 Mgr. Igor Slováček

 ředitel školy