17. 7. Martina

Zítra: Drahomíra
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k znovuotevření škol 25.5.2020

Informace k znovuotevření škol 25.5.2020Pokyny k provozu základní školy od 25.5.2020

   MŠMT v rámci uvolňování protiepidemiologických opatření umožnilo od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku na vzdělávacích aktivitách ve škole. Přítomnost žáků je na vzdělávacích aktivitách dobrovolná, nepřítomnost se nezapočítává do celkové absence za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podmínkou účasti je:

  • Zdravotní stavžáka nejevící příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid - 19. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků, nesmí do školy vstoupit.
  • Odevzdání podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení předá žák nebo jeho zákonný zástupce určenému vyučujícímu skupiny při prvním vstupu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školní budovy vpuštěn.
  • Hygienické vybavení žáka ve škole. Každý žák bude denně povinně vybaven 2 rouškami a igelitovým sáčkem na jejich uschování.
  • Bezproblémové chování, dodržování nastavených pravidel, bezpečnostních, hygienických opatření a respektování pokynů učitele. Žáci jsou povinni dodržovat předepsaná bezpečnostní a hygienická pravidla a řídit se pokyny pedagogického pracovníka. Jejich nedodržování a porušování je po prokazatelném upozornění rodičů důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. důvodem k vyloučení žáka ze skupiny.

Bezpečnostní pravidla:

Skupiny do 15 žáků – 1. skupina = žáci 1. ročníku; 2. skupina = žáci 2. a 3. ročníku; 3. skupina = žáci 4. ročníku; 4. skupina = žáci 5. ročníku

   Žáci přicházejí ke škole s ochrannou rouškou a po vstupu dle pokynů dozoru jdou z šatny do kmenových tříd. Žáci 1. ročníku se shromažďují na pravé straně od hlavního vchodu do budovy od 7:50hod do 8:00hod, žáci 2. a 3. ročníku se shromažďují na levé straně hlavního vchodu školy od 7:50 do 8:00hod. Žáci 4. ročníku přicházejí k hlavnímu vchodu od 8:05hod do 8:15hod. Poslední skupina žáků 5. ročníku začínají výuku od druhé vyučovací hodiny a přicházejí k hlavnímu vchodu v době od 8:40hod do 8:50hod. Při první návštěvě školy vybere pedagogický zaměstnanec Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ve třídě proběhne dezinfekce rukou. Nošení roušek je pro všechny děti i pracovníky školy povinné ve společných prostorách zařízení a při pohybu ve venkovních prostorách areálu školy. Žáci sedí ve třídě na svých místech. Je zakázáno se pohybovat po třídě bez svolení učitele. Rouška zůstává nasazena po celou dobu. Sundat ji lze pouze se svolením vyučujícího, když žák sedí ve své lavici, pokud jsou dodrženy hygienické podmínky. Po sejmutí roušky si ji žák ukládá do svého sáčku. Žáci se pohybují pouze ve vymezených prostorách školy dle pokynů učitele – vychovatele. Kontakt se žáky z jiných vzdělávacích skupin není možný.

Organizace vzdělávacích aktivit a časový rozpis školního dne:

   Vzdělávací aktivity v době osobní přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku ve škole jsou organizovány každý pracovní den v dopoledních hodinách v době od 7:50 hod do 11:50hod 4VH (1. – 4. ročník) převzetím skupiny žáků vyučujícím před budovou školy. Žáci 5. ročníku od 8:40 do 12:30hod 4VH. Výchovné předměty nebudou zařazeny do výuky. Následně se skupiny žáků vystřídají u výdeje školního stravování. 1. skupina 11:30 – 12:00hod, 2. skupina 12:05-12:35hod, 3. skupina 12:40-13:10hod, 4. skupina 13:15-13:45hod. Školní svačinky nebudou poskytovány, mimo distribuce produktů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.

   V odpoledních hodinách v době od 11:50hod – do 16:00hod se umožňuje výchovná činnost skupiny s vychovatelkou či jiným pedagogickým pracovníkem, která je zaměřená na zájmové a relaxační aktivity s cílem zajistit odpočinek dětí. V případě vyzvednutí dítěte je zakázán vstup do školy, dítě bude převzato u hlavního vchodu školy. Platí pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. Ředitel školy žádá rodiče o zvážení nutnosti přítomnosti žáka v odpolední výchovné činnosti 4. ročníku.

   Žáci, kteří se odpoledních aktivit nezúčastní, odcházejí domů. Po obědě budou všichni najednou odvedeni do šaten a mohou odejít domů. Zákonní zástupci si své dítě vyzvedávají před školou. Jejich vstup do školy není možný.

   Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce žáka v žákovské knížce. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do školy docházet.

   Žáci odcházejí ze školy bezodkladně domů, je zakázáno se před školou zdržovat či čekat na své spolužáky.

Informace k úplatě školného v MŠ, ŠD a zájmových kroužků:

Vrácení úplaty za měsíce, kdy bude mateřská škola, školní družina uzavřena budou regulovány   a přeplatky vráceny během měsíce červen. Taktéž budou vrácené poměrové částky za zájmové kroužky.

Výše uvedené informace jsou aktuální k datu 20.5.2020 a vyhrazují si právo změny dle vývoje mimořádných opatření a nařízeních vlády ČR.

Čestné prohlášení.pdf

Metodika MŠMT.pdf